نبات اعلا گلپایگان

اولین کارگاه صنعتی تولید کننده نبات در منطقه

نبات اعلا گلپایگان

اولین کارگاه صنعتی تولید کننده نبات در منطقه

تلفن دفتر مرکزی فروش : 57480503 - 031

همراه : 09133712633 - 09132723265

آدرس : اصفهان - گلپایگان - خ امام حسن مجتبی (ع) نرسیده به میدان میثمی


2000 گرمی فانتزی

تلفن دفتر مرکزی فروش : 57480503 - 031

همراه : 09133712633 - 09132723265

آدرس : اصفهان - گلپایگان - خ امام حسن مجتبی (ع) نرسیده به میدان میثمی


800 گرم فانتزی

تلفن دفتر مرکزی فروش : 57480503 - 031

همراه : 09133712633 - 09132723265

آدرس : اصفهان - گلپایگان - خ امام حسن مجتبی (ع) نرسیده به میدان میثمی


کارتن نبات زعفرانی

تلفن دفتر مرکزی فروش : 57480503 - 031

همراه : 09133712633 - 09132723265

آدرس : اصفهان - گلپایگان - خ امام حسن مجتبی (ع) نرسیده به میدان میثمی


نمونه کارتن نبات سفید


تلفن دفتر مرکزی فروش : 57480503 - 031

همراه : 09133712633 - 09132723265

آدرس : اصفهان - گلپایگان - خ امام حسن مجتبی (ع) نرسیده به میدان میثمی
نبات شاخه سفید اعلا

تلفن دفتر مرکزی فروش : 57480503 - 031

همراه : 09133712633 - 09132723265

آدرس : اصفهان - گلپایگان - خ امام حسن مجتبی (ع) نرسیده به میدان میثمیپاتیل پر


تلفن دفتر مرکزی فروش : 57480503 - 031

همراه : 09133712633 - 09132723265

آدرس : اصفهان - گلپایگان - خ امام حسن مجتبی (ع) نرسیده به میدان میثمینبات شاخه زعفرانی اعلا

بسته بندی 700 گرمیتلفن دفتر مرکزی فروش : 57480503 - 031

همراه : 09133712633 - 09132723265

آدرس : اصفهان - گلپایگان - خ امام حسن مجتبی (ع) نرسیده به میدان میثمینبات شاخه زعفرانی اعلا 
بسته بندی ده کیلویی 

تلفن دفتر مرکزی فروش : 57480503 - 031

همراه : 09133712633 - 09132723265

آدرس : اصفهان - گلپایگان - خ امام حسن مجتبی (ع) نرسیده به میدان میثمی